Voortgang uitvoering

Na het beschikbaar komen van de onherroepelijke vergunningen in het najaar van 2009 is in januari 2010 gestart met de voorbereidende werkzaamheden in de vorm van het afgraven van de klei en het opruimen van beplanting en obstakels. Voor iedere uitvoeringsfase wordt vooraf een werkplan opgesteld. Deze vindt u onder "links & downloads". Een groot deel van de vrijkomende klei is tijdelijk in depot gezet langs de dijk en zal op termijn weer worden verwerkt in de herinrichting. Ook is er een deel van de klei per schip afgevoerd naar dijkverzwaringsprojecten en een deel per as naar steenfabrieken. Ten behoeve van kleitransport in het terrein is een tijdelijke asfaltweg aangelegd parallel aan de dijk, zodat vrachtverkeer geen gebruik hoeft te maken van de dijk en de hinder en overlast voor de omgeving wordt beperkt.

Langs de dijk is een terrein ingericht met een kantoorunit voor de aannemer en de projectleiding van Over de Maas. Hier vinden bouwvergaderingen plaats, overleg met handhavers en kunnen bezoekers worden ontvangen. Alle ingangen van het terrein zijn buiten werkuren afgesloten met hekken en buizen op de weg.

Startgat

Rond de zomer van 2010 is met een zandzuiger het zogenaamde "startgat" gemaakt in de grote plas. Vervolgens is in september 2010 gestart met de zandwinning door een zuiger met drijvende verwerkingsinstallatie vanuit dit startgat. Het startgat heeft een open verbinding met de Maas. Inmiddels is ook een grindverwerkingsinstallatie actief in het gebied. Hier wordt de grind verwerkt en geklasseerd die vrijkomt bij het zandwinproces.

Controle peilingen

Ieder kwartaal wordt met een peilboot een controlepeiling van de baggerwerkzaamheden gemaakt. De boot vaart met peilapparatuur, waarmee de diepteligging van de bodem en taluds in beeld wordt gebracht. Uit deze peilingen blijkt hoeveel zand en grind er in een bepaalde periode is afgevoerd. Provincie Gelderland beoordeeld aan de hand van deze peilingen tevens of binnen de vergunninggrenzen en conform vergunningvoorwaarden is gewerkt. De provincie voert zelf ook regelmatig met een eigen peilboot controlepeilingen uit.

Herinrichtingswerkzaamheden

In de zomer van 2010 is een aanvang gemaakt met herinrichtingswerkzaamheden achter de buitendijkse woningen aan Moordhuizen, Doorbraakdijk en Molendijk. Het maaiveld is hier geprofileerd, een overbodige watergang gedempt, rasters geplaatst en meidoornhagen aangeplant, alles in overleg met aanwonenden en conform de vergunningtekeningen. Op verzoek van aanwonenden is tevens bij een aantal woningen op het erf wat beplanting verwijderd en de hoogte van het maaiveld van de tuin netjes aangesloten op het projectgebied, zodat er geen water blijft staan na slecht weer of hoogwater.

Excursies

In het eerste jaar van de zandwinning zijn er regelmatig excursies op de zandverwerkingsinstallatie geweest voor belangstellenden, omwonenden en betrokken overheden om te zien hoe het zandklasseerproces in zijn werk gaat. Gedurende de uitvoering van het hele project blijft deze mogelijkheid bestaan. U kunt zich hiervoor aanmelden.